Rendészeti feladatellátás

Rendészeti feladatellátás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

Ellátott feladatok

Bemutatkozás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

Tevékenységre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A Kecskeméti Városrendészet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

https://kecskemetivarosrendeszet.hu/rendeszet/rendeszet-jogszabalyok

https://kecskemetivarosrendeszet.hu/parkolas/parkolas_jogszabalyok

Szervezeti és Működési Szabályzat – Letölthető verzió

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat – Letölthető verzió

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése: díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalma: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a díjfizetési övezetbe bevont területeken történő parkolás üzemeltetése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, többek között a díjfizetés ellenőrzése, bérlet árusítása, parkolójegy-kiadó automaták működésének felügyelete.

3. A közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények mértéke

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III. 26.) határozatával döntött arról, hogy Kecskemét közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást 2015. július 1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, hogy a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe, melynek neve Kecskeméti Városrendészetre (a továbbiakban: Városrendészet) módosul. A határozatnak megfelelően 2015. július 1. napján megtörtént a szervezeti egység átadása és a névváltozás. 

Szolgáltatást meghatározó jogszabály (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete) és a Kecskeméti Városrendészet Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza a közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket.

…parkolási rendelet és önköltségszámítási szabályzat – letölthető verzió

IV. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) jegyzéke. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, az adatokhoz való hozzáférés módja, valamint az adatokról való másolatkészítés költségei

– Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint

V. Nyilvános kiadványok

A Kecskeméti Városrendészetnek nincs nyilvános kiadmánya.

VI. Döntéshozatal, ülések

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.

VIII. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Archív pályázati kiírás

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tsxf6ojbj5

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://kecskemetivarosrendeszet.hu/hirek/hirek

https://kecskemetivarosrendeszet.hu/hirek/sajto

X. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban a Kecskeméti Városrendészet postai címén (6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.) vagy elektronikus úton (varosrendeszet@kecskemet.hu) igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Városrendészet az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz.

Ha az adatigénylés nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az írásban előterjesztett közérdekű adatigénylés akkor teljesíthető, ha az igénylő természetes személy megadja a nevét, nem természetes személy esetén a megnevezését, az elérhetőségét, és megjelöli, hogy az adatigénylés teljesítését milyen formában, illetve módon kéri.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat. A Városrendészet kizárólag a másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő bírósághoz (Kecskeméti Törvényszék, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

A közérdekű adat megismerése iránti kérelemhez ajánlott az alábbi igénybejelentő lapot használni:

…. letölthető nyomtatvány…

…. aláírt szabályzat….

Adatvédelmi felelős

Név: Dr. Nagy Sándor

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220

E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

XI. Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Nincs ilyen.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Megszakítás