Rendészeti feladatellátás

Rendészeti feladatellátás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

Ellátott feladatok

Bemutatkozás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

GYIK

Jogosult-e a közterület-felügyelő a közútkezelői hozzájárulásokat és a közterület-használati szerződéseket ellenőrizni?

A felügyelő jogosult a közútkezelői hozzájárulásban és a közterület-használati szerződésben foglaltak betartását ellenőrizni; a szerződésben, illetve a hozzájárulásban foglaltak megszegése vagy elmulasztása esetén a felügyelő köteles felhívni a kötelezettet az előírások betartására.

Mely esetekben igazoltathat a felügyelő?

A közterület-felügyelő törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, valamint azon szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírság kiszabására jogosult annak elkövetésével gyanúsítható személyt, a személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. A személyazonosság igazolására alkalmas minden olyan hatósági igazolvány, amely a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelel. A rendészeti feladatokat ellátó szerv tagja az általa ismert vagy más jelenlévő, ismert személy közlését is elfogadhatja igazolásként. A felügyelő a 2012. évi CXX. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl, egyéb jogszerű intézkedés céljából is jogosult igazoltatásra.

Mely esetekben jogosult a közterület-felügyelő a gépjárművet megállítani?

A felügyelő a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 40-41. §-ában, valamint más megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járműveket. A közterület-felügyelő az illetékességi területén átvizsgálás céljából a járművet megállíthatja, ha alaposan feltételezhető, hogy a jogellenesen megszerzett dolog így fellelhető.

Jogosult-e a közterület-felügyelő a mozgáskorlátozott igazolvány ellenőrzésére, illetve jogsértés esetén annak elvételére?

Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványában foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a közterület-felügyelő is jogosult ellenőrizni. Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt a felügyelő felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni

A közterület-felügyelő az igazolványt a helyszínen elveszi, ha az igazolvány érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították, vagy azzal más módon visszaéltek.

Jogosult-e a közterület-felügyelő kép- és hangfelvételt készíteni?

A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet.

Jogosult-e a közterület-felügyelő helyszíni bírságot kiszabni?

A felügyelő a szabálysértés elkövetőjét – a cselekmény súlyától függően – jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani. A közúti közlekedési törvényről szóló 1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) meghatározott, a feladatkörébe tartozó közlekedési szabályszegés esetén a felügyelő jogosult a Kkt. 20. § (4a) és a (4b) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírságot alkalmazni.

Van-e lehetőség a helyszíni bírság mérséklésére, részletekben történő megfizetésére?

A hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a közterület-felügyeleteknek a közigazgatási hatósági és szabálysértési eljárásokban méltányosság gyakorlását emberileg méltányolható körülmények fennállása esetén sem, így a kiszabott bírság csökkentésére, annak elengedésére részletekben történő megfizetésére sincs lehetőség.

Hogyan lehet megfizetni a bírság összegét?

A bírság megfizethető készpénzátutalási megbízáson keresztül postai úton, vagy a megbízáson szereplő bankszámlaszámra történő átutalással.

Meddig kell befizetni a helyszíni bírság összegét?

A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírságot a felszólító levél kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni. Amennyiben a gépjárművezető szabálysértés, vagy szabályszegés elkövetésekor a helyszínen tartózkodik és a szabálysértést, vagy a szabályszegést elismeri, úgy a helyszíni bírságot az elkövetés napjától számított 30 napon belül kell kifizetni.

Behajtási tilalomra / korlátozott övezetre (zóna) / kötelező haladási irányra vonatkozó rendelkezést sértettem. Miért nem figyelmeztetést alkalmazott a felügyelő?

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1c) bekezdése értelmében nem alkalmazható közigazgatási szankcióként figyelmeztetés az (1) bekezdés k) pontjában felsorolt ügycsoportba tartozó rendelkezések megsértése miatt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott egyes jogsértések miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban.

Miért kerülhetett sor a gépjárművem elszállítására?

A hatósági jelzéssel (rendszámmal) nem rendelkező járművet főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a közterület-felügyelet – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.

A felügyelő – az üzemben tartó értesítése mellett – elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti.

Mi a teendőm, ha elszállították az üzemképtelen, vagy szabálytalanul elhelyezett gépjárművemet?

A gyors és hatékony ügyintézés érdekében kérjük, hogy hívja a Városrendészet ügyeleti telefonszámát (+36 20/621-5599).

Megszakítás