Rendészeti feladatellátás

Rendészeti feladatellátás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

Ellátott feladatok

Bemutatkozás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

Bemutatkozás

A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás ellátását biztosító intézményrendszerben a 2015. év folyamán jelentős változás következett be: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása alapján a jogalkotó a közterület-felügyelet által ellátható feladatok közé sorolta a fizető parkolás biztosítását, ellenőrzését. Figyelemmel erre a körülményre, Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III. 26.) határozatával döntött arról, hogy Kecskemét közigazgatási területén a várakozási közszolgáltatást 2015. július 1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, hogy a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe, melynek neve Kecskeméti Városrendészetre módosul. A határozatnak megfelelően 2015. július 1. napján megtörtént a szervezeti egység átadása és a névváltozás. A Városrendészet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése értelmében saját gazdasági szervezettel nem rendelkező önálló költségvetési szerv, erre tekintettel pénzügyi-gazdasági feladatait a 2015. július 1. napján kelt munkamegosztási megállapodás alapján az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet látja el.

Kecskemét város vezetésének szervezési és szervezeti innovációs törekvését tükrözi, hogy országosan elsők között hozott létre egy olyan önállóan működő költségvetési szervet, mely szervezet a rendészeti feladatokon túl a várakozási közszolgáltatást is ellátja.

A Kecskeméti Városrendészet kiemelt feladata a közbiztonsági, közrendvédelmi szempontból illegális cselekmények megelőzése, felderítése, a közterületek rendjét, tisztaságát veszélyeztető cselekmények megelőzése, felderítése, szükség esetén eljárások kezdeményezése, valamint az együttélési normák betartásának elősegítése.

A közterület-felügyelők rendszeresen látnak el feladatot a belvárosban, városi tereken, családi házas városrészek és sűrűn lakott társasházi lakókörnyezetek közterületein, helyi tömegközlekedési eszközökön és átszálló helyeken, zártkerti ingatlanok környezetében, valamint azokon a kül- és belterületi városrészeken, ahol feladatorientáltan szükséges a megjelenésük. A szolgálatellátások helyét a bűnügyi-közbiztonsági adatok, információk értékelése és elemzése után, a Városrendészet vezetői határozzák meg, figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal vezetői, a közrend és közbiztonságért felelős alpolgármester, városüzemeltetési tanácsnok, az önkormányzati képviselők, valamint a lakosság által jelzett problémás területeket is.

A Városrendészet felügyelői a mindennapi rendészeti feladataikat a következő módokon hajták végre: belterületen gyalogosan, gépjárművel, robogóval és kerékpárral, a külterületen gyalogosan és gépjárművel, valamint a térfigyelő kameraszobában a kamerák képeit figyelve.

Kecskemét város közbiztonságának megteremtése az összefogás és az együttműködés elvére épül. A közbiztonsági problémákra történő hatékony reagálás csak helyi összefogással valósítható meg, a Városrendészet cél- és feladatrendszere nem teljesedhetne ki a partnerek támogató és segítő együttműködése nélkül. A Városrendészet folyamatos munkakapcsolatban áll szakmai és társadalmi szervezetekkel, valamint a lakossággal, mivel intézményünk számára kiemelkedően fontos az együttműködőkkel történő kiváló kapcsolat kialakítása, továbbá cselekvési stratégiáink, céljaink és akcióink összehangolása.

Megszakítás