Rendészeti feladatellátás

Rendészeti feladatellátás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

Ellátott feladatok

Bemutatkozás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Kecskeméti Városrendészet
Székhely: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.
Postai cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.
Telefon: +36-76/503-220; +36-20/621-5599
Központi elektronikus levélcím: varosrendeszet@kecskemet.hu
Honlap: www.kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon:+36-76/503-220; +36-20/621-5599
Ügyfélfogadás helye és postacíme: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a. (a piac épületében, bejárat a szabadtéri piac felől)
E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8:00 – 15:00
Kedd: 8:00 – 15:00
Szerda: 8:00 – 15:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 12:00

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Városrendészet szervezete egyszintű, szervezeti egységekre nem tagozódik.

Szervezeti ábra:

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A Kecskeméti Városrendészet vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Név: Dr. Német Zsolt
Beosztás: intézményvezető
Elérhetőség:
Telefon: +36-76/503-220
E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

Név: Csíkos Imre
Beosztás: intézményvezető-helyettes
Elérhetőség:
Telefon: +36-76/503-220
E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

Név: Dr. Rétszilasi Mónika
Beosztás: intézményvezető-helyettes
Elérhetőség:
Telefon: +36-76/503-220
E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A Városrendészetnél az ügyfélkapcsolati vezetői feladatokat Csíkos Imre, intézményvezető-helyettes látja el.
Elérhetőség:
Telefon: +36-76/503-220
E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon:+36-76/503-220; +36-20/621-5599
Ügyfélfogadás helye és postacíme: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a. (a piac épületében, bejárat a szabadtéri piac felől)
E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8:00 – 15:00
Kedd: 8:00 – 15:00
Szerda: 8:00 – 15:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 12:00

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.
I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs a Kecskeméti Városrendészet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs a Kecskeméti Városrendészet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs a Kecskeméti Városrendészet által alapított közalapítvány.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs a Kecskeméti Városrendészet által alapított költségvetési szerv.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Kecskeméti Városrendészet nem alapított lapot.

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Városrendészet jogállása: A Városrendészet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított és irányított költségvetési szerv.
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 15. §-a értelmében a felügyelő – az 1. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladata kivételével – a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az Kftv.-ben, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.

A Kftv. 23. § (3) -(4) bekezdése alapján: Ha az e törvény szerinti felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panasz előterjesztésére és elbírálására, illetve a 15. § szerinti közterület-felügyelői intézkedések és kényszerítő eszközök jelentésére és kivizsgálásnak rendjére, a panasz benyújtására és elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni”.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 22. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, akinek az e törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, a rendőrséghez fordulhat panasszal.

A Törvény 22. § (5) bekezdése alapján: “A (4) bekezdés szerint a panasz elbírálására jogosultnál a panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni”.

Panasz elbírálására jogosult szerv neve: Kecskeméti Rendőrkapitányság
Székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 301.
Telefon: +36-76/484-684; +36-76/513-300
Fax: +36-76/513-371
E-mail: kecskemetrk@bacs.police.hu
Honlap: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/bacs-kiskun-megyei-rendor-fokapitanysag/kecskemet

További felügyeleti, ellenőrzési szervek:

Kecskeméti Járási Ügyészség
Cím: 6000 Kecskemét, Mátyási u. 3.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 138.
Tel.: (76) 514-600    (76) 514-641
T/Fax: (76) 514-622    (76) 514-644
E-mail: kecskemet@mku.hu
Honlap: www.ugyeszseg.hu

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54
Tel.: (+36) 1/484-9100
E-mail: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: www.asz.hu

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.
II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.
II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.
II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése: díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalma: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a díjfizetési övezetbe bevont területeken történő parkolás üzemeltetése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, többek között a díjfizetés ellenőrzése, bérlet árusítása, parkolójegy-kiadó automaták működésének felügyelete.

A közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények mértéke
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2015. (III. 26.) határozatával döntött arról, hogy Kecskemét közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást 2015. július 1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, hogy a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe, melynek neve Kecskeméti Városrendészetre (a továbbiakban: Városrendészet) módosul. A határozatnak megfelelően 2015. július 1. napján megtörtént a szervezeti egység átadása és a névváltozás.

Szolgáltatást meghatározó jogszabály (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete) és a Kecskeméti Városrendészet Önköltségszámítási Szabályzata tartalmazza a közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket.

Parkolási rendelet link >
Önköltségszámítási szabályzat – letölthető verzió

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A Városrendészet személyes adatok kezeléséről, valamint a testkamerák alkalmazásáról szóló adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatói tartalmazzák az intézmény által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások adatait, a gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáit és hozzáférésük módját.

Adatvédelmi tájékoztatók link >

II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
A Kecskeméti Városrendészetnek nincs nyilvános kiadvmánya.
II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.
II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
A Kecskeméti Városrendészet esetében nem értelmezhető.
II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

2021. július 28.
Pályázat közterület-felügyelői munkakörre: (link > )
A pályázat eredményes volt, a meghirdetett álláshely betöltésre került.

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2017.
Munkaidő nyilvántartás ellenőrzése (belső ellenőrzés)
Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése (külső ellenőrzés – KMJV Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja)

2018.
Belső kontrollrendszer kialakításának és működésének vizsgálata (belső ellenőrzés)
Pénzkezelés rendje (belső ellenőrzés)

2019.
Munkába járás költség-elszámolási gyakorlata (belső ellenőrzés)
A 2018. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése (belső ellenőrzés)
Ügyfélszolgálati iroda pénzkezelése (belső ellenőrzés)

2020.
Ügyfélszolgálati működés ellenőrzése (belső ellenőrzés)
Eszközfelelősi rendszer kiépítettsége, működése (belső ellenőrzés)
Selejtezési-leltározási eljárás lefolytatásának ellenőrzése (belső ellenőrzés)

2021.
A gépjárművek üzemeltetése, kapcsolódó elszámolásai (belső ellenőrzés)
Ellenőrzési nyomvonalak teljességének ellenőrzése, folyamatleírások pontosítása (belső ellenőrzés)
Közérdekű bejelentések kezelésének ellenőrzése (belső ellenőrzés)
Pénzkezelés, előleg elszámolás ellenőrzése (belső ellenőrzés)
Egyenruha, munkaruha, formaruha ellátmány biztosítása, és elszámolása (belső ellenőrzés)
Az intézmény gazdálkodási rendszerének ellenőrzése (külső ellenőrzés – KMJV Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja)
Önkormányzati intézmények integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése (külső ellenőrzés – Állami Számvevőszék)

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjére vonatkozóan a Kecskeméti Városrendészet szabályzata az irányadó.

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban a Kecskeméti Városrendészet postai címén (6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.) vagy elektronikus úton (varosrendeszet@kecskemet.hu) igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Városrendészet az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz.
Ha az adatigénylés nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az írásban előterjesztett közérdekű adatigénylés akkor teljesíthető, ha az igénylő természetes személy megadja a nevét, nem természetes személy esetén a megnevezését, az elérhetőségét, és megjelöli, hogy az adatigénylés teljesítését milyen formában, illetve módon kéri.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az igénylő másolatot kaphat. A Városrendészet kizárólag a másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő bírósághoz (Kecskeméti Törvényszék, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen.

A közérdekű adat megismerése iránti kérelemhez ajánlott az alábbi igénybejelentő lapot használni:

Igénybejelentő lap letöltése >

Közérdekű adatok megismerésének szabályzata

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelenleg nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
III. Gazdálkodási adatok
III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

( letöltéshez kattintson az évszámra)

Elemi költségvetés
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Éves költségvetési beszámoló
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Szöveges beszámoló
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatokat, illetve a vezetők és vezető tisztségviselők illetményére, munkabérére, és rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtájára és mértékére vonatkozó adatokat a költségvetési beszámoló tartalmazza.
III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Ötmilió Ft-ot elérő, illetve azt meghaladó szerződések (letöltéshez kattintson az évszámra)
2017
2018
2019
2020
2021

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

IV. Egyéb

Egységes közadatkereső rendszerre történő hivatkozás
Megszakítás